Information archivée
Date de publication: 12 mars, 2020

Fermeture de l’administration communale

12 Mar 2020 | Archive

Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger,

Dëst heescht dat d’Büroe vun der Gemeng fir de Public zou sinn, an dat all Fester, Reuniounen an Aktivitéiten, déi an engem Gebai vun der Gemeng sinn, annuléiert/reportéiert ginn.

Di ganz Zäit bleiwen d’Servicer vun der Gemeng disponibel, mir sinn weiderhin ze areechen per Telefon a per Mail:

  • 28 80 40-1 (vun 08.00 bis 17.00 Auer),
  • commune@helperknapp.lu

Absolut essentiell Servicer ginn natierlech och weiderhin assuréiert, ënner anerem:

  • d’Sëcherheet an de Fonctionnement vun den Infrastrukturen,
  • Akten wéi ënner anerem Gebuerten,
  • Stierffäll an eventuell Interventiounen um Kierfecht.

D’Schoulen, d’Maison Relais an d’Crèchen bleiwen zou vum Méindeg 16. Mäerz bis den 29. Mäerz 2020.

Vir all weider Informatioune verweise mer op den Internetsite vum Educatiounsministère (www.menje.lu), respektiv op de Site vun der Regierung (www.gouvernement.lu).

Am Fall wou dir iech krank fillt, gëlle weiderhin d’Recommandatioune vum Gesondheetsministère déi dir hei drënner fannt, respektiv op hirem Internetsite (www.sante.lu).

Iech all eng gutt Gesondheet!​

Chères citoyennes, chers citoyens,

Suite à la pandémie que nous vivons actuellement vis-à-vis du virus COVID-19, le collège des bourgmestres et échevins a décidé de fermer l’administration communale Helperknapp jusqu’au 22 mars 2020 inclus.

Ceci implique la fermeture des bureaux de l’administration pour le public, ainsi que l’annulation ou le report de toutes fêtes, réunions et activités organisées dans une des infrastructures de la commune.

Tout au long de cette fermeture, la commune est joignable par téléphone et par courriel:

  • 28 80 40-1 (de 8 à 17 heures)
  • commune@helperknapp.lu

​Les services essentiels seront bien sûr toujours assurés, dont notamment:

  • la sécurité et le fonctionnement des infrastructures de la commune,
  • les actes urgents comme entre autres les naissances,
  • les actes de décès et d’éventuelles interventions au cimetière.

Les écoles, maisons relais et crèches seront fermées du lundi 16 mars au dimanche 29 mars.

Pour toute information supplémentaire, nous renvoyons vers le site du ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse (www.menje.lu), vers le site du ministère de la santé (www.santé.lu) respectivement sur le site du gouvernement (www.gouvernement.lu).

Share to: [social_warfare]

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal