Gemeng Helperknapp als Member an zwee Comités de Pilotage Natura 2000

D’Gemeng ass säit 2019 Member vum Comité de Pilotage (COPIL) Natura 2000 Atert-Warkdall a vum COPIL Mamer-Äischdall-Gréngewald. Natura 2000 ass en EU-wäit Netzwierk un Naturschutzflächen. D’Ziel vun Natura 2000 ass e länneriwwergräifende Schutz vu gefäerdete wëllliewenden heemesche Planzen- an Déierenaarten an hire Liewensraim. D’Schafung vun de COPILs ass eng Ëmsetzung vum nationalen Naturschutzgesetz vum 18. Juli 2018. Landeswäit sollen aacht COPILs gegrënnt ginn.

D’Zil vun de COPILs ass et, déi lokal, kommunal a regional Acteuren un en Dësch ze bréngen an d’Ëmsetzung vun de jeeweilegen Natura 2000 Gestiounspläng an dem Bewirtschaftungsplang vun der Wasserrahmenrichtlinie ze plangen an ze koordinéieren. Ausserdeem ass de COPIL eng Austauschsplattform fir all déi concernéiert Acteuren am Naturschutz.

Am Kader vun de COPILs goufen och d’Poste vun den Animateurs Natura 2000 gegrënnt​. Well d’Gemeng Helperknapp Member a gläich zwee COPILs ass, sinn och entspriechend zwee Animateurs Natura 2000 fir d’Gemeng aktiv. Si sinn di éischt Kontaktadress fir alles wat mat Natura 2000 an der Gemeng ze dinn huet. Eng wichteg Roll vum Animateur ass et, Projeten ze initiéieren an ze suivéieren. Ausserdeem kann den Animateur di verschidden Acteuren iwwert Finanzéierungsméiglechkeeten am Kader vun der Ëmsetzung vun den Natura 2000 Gestiounspläng opklären a ka bei der Demande fir eng Finanzéierung vu Projeten den Acteuren zur Säit stoen. D’Kontaktinformatioune vun de jeeweilegen Animateure fannt dir hei op der Säit.

La commune Helperknapp membre de deux Comités de Pilotage Natura 2000

Depuis 2019, la commune est membre du Comité de pilotage (COPIL) Natura 2000 Atert-Warkdall et du COPIL Mamer-Äischdall-Gréngewald. Natura 2000 est un réseau de sites de protection de la nature à l’échelle de l’UE. L’objectif de Natura 2000 est la protection transnationale des espèces végétales et animales indigènes menacées et de leurs habitats. La création des COPIL est une mise en œuvre de la loi relative à la protection de la nature du 18 juillet 2018. Huit COPIL seront créés à l’échelle nationale.

L’objectif des COPIL est de réunir les acteurs locaux, communaux et régionaux autour d’une table afin de planifier et de coordonner la mise en œuvre des plans de gestion Natura 2000 et du plan de gestion de la Directive-cadre sur l’eau. En outre, le COPIL est une plateforme d’échange pour tous les acteurs œuvrant pour la protection de la nature.

Dans le cadre des COPIL, les postes d’animateurs Natura 2000 ont également été créés. Comme la commune de Helperknapp est membre de deux COPIL, deux animateurs sont actifs sur le territoire de la commune. Ils sont la première adresse de contact pour tout ce qui est lié à Natura 2000. Un rôle important de l’animateur est d’initier et de suivre des projets dans le cadre des plans de gestion Natura 2000. En outre, l’animateur peut conseiller les différents acteurs sur les possibilités de financement dans le cadre de la mise en œuvre des plans de gestion Natura 2000 et assister les acteurs lors de la demande de financement de projets. Vous trouverez les coordonnées des animateurs de la commune de Helperknapp sur cette page.

COPIL Atert-Warkdall

De COPIL Atert-Warkdall huet säi Sëtz an der Maison de l’Eau de l’Attert zu Réiden a verwalt 10 Natura 2000 Site mat enger Gesamtfläch vun 9699 ha. Insgesamt zitt de COPIL sech iwwert 17 Gemengen, dorënner och den nërdlechen Deel vun der Gemeng Helperknapp. Zu den 10 Siten gehéieren d’FFH-Gebidder “Vallée de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach”, “Grosbous-Neibruch”, “Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange”, “Zones humides de Bissen et Fensterdall”, “Wark-Niederfeulen-Warken”, “Grosbous-Seitert”, “Leitrange-Heischel”, “Massif forestier du Stiefeschboesch”, “Massif forestier et mardelles du Säitert-Mertzig” souwéi d’Vulleschutzgebitt “Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wëllerbach”.

De COPIL besteet aus Vertrieder vu verschiddene Strukturen, ënner anerem de 17 Member-Gemenge vum COPIL, der Naturverwaltung, dem Waasserverwaltung, dem SICONA, Natur&Ëmwelt oder der Maison de l’Eau de l’Attert asbl. Di genau Lescht mat de Membere kann um Site https://www.attert.com/natura-2000 opgeruff ginn.

Di besonnesch schützenswäert Biotope si virun allem di sëlleg Waasserleef, dorënner Attert, Wark, Pall, Schwébech, Koulbich, Näerdenerbaach a Wollefsbaach, verschidde Bëschbiotope wéi den Hainsimsen-Buchenwald, de Waldmeister-Buchenwald an Eechenbëscher, awer och méi seele Bëschformatioune wéi Auenbëscher a Moorbirkenbëscher. Zu den Oppeland-Biotopen ziele virun allem Bongerten an aarteräich Wise wéi di sougenannte Flachland-Mähwiesen oder Dréchewisen. Doriwwer eraus zielen och Quellen, Fiischtwisen a Weieren zu de wichtegen a geschütztene Liewensraim. Och vill Bewunner vun dëse Liewensraim stinn ënnert besonneschem Schutz, dorënner beispillsweis d’Helm-Azurjungfer, eng Libellenart di nëmmen nach op enger Platz am Land virkënnt, de Kammmolch, de Laaffräsch, de Grousse Feierfalter, verschidde Fliedermausarten, de Roude Schéierschwanz, de Schwaarze Stuerk, de Steekauz, de Grousse groen Neimäerder an de Piwitsch.

Le COPIL Atert-Warkdall a son siège à la Maison de l’Eau à Redange et est responsable de 10 sites Natura 2000 d’une superficie totale de 9699 ha. Au total, le COPIL s’étend sur 17 communes, dont la partie nord de la commune de Helperknapp. Parmi les 9 sites Natura 2000, on retrouve les Zones spéciales de conservation « Vallée de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et de la Lellgerbaach » ; « Grosbous-Neibruch » ; « Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange » ; « Zones humides de Bissen et Fensterdall » ; « Wark – Niederfeulen-Warken » ; « Grosbous-Seitert » ; « Leitrange-Heischel » ; « Massif forestier du Stiefeschboesch » ; « Massif forestier et mardelles du Säitert-Mertzig », ainsi que la zone de protection spéciale « Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wëllerbach ».

Le COPIL est composé de représentants de différentes structures, dont les 17 communes membres du COPIL, l’Administration de la Nature et des Forêts, l’Administration de la Gestion de l’Eau, SICONA, Natur&Ëmwelt ou la Maison de l’Eau de l’Attert asbl. La liste détaillée de tous les membres peut être consultée sur https://www.attert.com/natura-2000.

Les biotopes à protéger particulièrement sont surtout les nombreux cours d’eau, dont l’Attert, la Wark, la Pall, la Schwébech, la Koulbich, la Näerdenerbaach et la Wollefsbaach. S’y ajoutent différents biotopes forestiers comme les hêtraies et les chênaies, mais aussi des formations forestières plus rares comme les forêts alluviales et les tourbières boisées. Parmi les biotopes des milieux ouverts, on compte surtout les vergers et les prairies riches en espèces comme les prairies maigres de fauche ou les pelouses sèches. En outre, les sources, les prairies humides et les mardelles font également partie des habitats protégés. Parmi les espèces cibles on peut citer par exemple l’Agrion de Mercure, une espèce de libellule qui n’a pu être observée que sur un seul site dans tout le pays. De plus, d’autres espèces ont été définies comme espèces cibles de ces sites Natura 2000, dont notamment le Triton crêté, la Rainette verte, le Grand cuivré, le Milan royal, la Cigogne noire, la Chouette chevêche, la Pie-grièche grise, le Vanneau huppé ainsi que différentes espèces de chauves-souris.

Maison de l’Eau de l’Attert asbl

43, Grand-Rue
L-8510 Redange/Attert
T.: 26 62 08 08 27
Email
attert.com
natura2000.lu

COPIL Mamer-Äischdall-Gréngewald

Nieft dem COPIL Atert-Warkdall ass d’Gemeng säit 2019 och Member vum COPIL Natura 2000 Mamer-Äischdall-Gréngewald.

Dëse Comité verwalt insgesamt 6 Natura 2000 Siten mat enger Gesamtfläch vun 10.058 ha am Westen an am Zentrum vu Lëtzebuerg, dorënner de südlech Deel vun der Gemeng Helperknapp. Zu dëse 6 Site gehéieren de “Mamer-Äischdall”, de “Gréngewald“, den “Doudegen Aarm vun der Uelzecht” zu Cruchten, de Bëschmassif “Ielbësch” zu Kielen, de Bëschmassif “Faascht” zwësche Garnech a Stengefort an d‘”Aire de Service” zu Capellen.

De COPIL besteet, wéi och de COPIL Atert-Warkdall aus Vertrieder vu verschiddene Strukturen, dorënner de 15 Member-Gemengen vum COPIL, der Naturverwaltung, der Waasserverwaltung, dem SICONA, Natur&Ëmwelt, asw.

82% vun der Gesamtfläch vun dëse 6 Natura 2000 Zone si mat Bësch bedeckt. De Gros vun dëse Bëscher bestinn aus Buchenbëscher. Do dernieft befannen sech an dësem Gebitt och nach typesch Biotopen wéi d’Hielen (“Mamerlayen”), déi ganz sensibel Kallektuffquellen, Aubëscher an al Eechenbëscher. Ausserdeem befannen sech innerhalb vun dëse Gebidder och nach sëlleg Flëss a Waasserleef. Nieft all dësen geschützten Liewensraim fënnt een och vill sensibel Déierenaarten an den Gebidder, dorënner verschidden Flantermais, wéi d’groust Mausouer an d‘Bechstein Flantermaus, den Europäischen Biber, den Grousse Feierfalter, den Aisvull, den Schwarzspiecht, den Uhu oder d‘Wëll Kaz.

En plus du COPIL Atert-Warkdall, la Commune est, depuis 2019, également membre du Comité de Pilotage Natura 2000 Mamer-Äischdall-Gréngewald.

Ce comité est chargé de gérer un ensemble de 6 sites Natura 2000 d’une surface totale de 10.058 ha à l’ouest et au centre du Luxembourg, dont notamment le sud de la commune de Helperknapp. Parmi ces sites Natura 2000, on trouve la « Vallée de la Mamer et de l’Eisch », le « Grünewald », le « Bras mort de l’Alzette » à Cruchten, le massif forestier « Ielboesch » à Kehlen, le massif forestier du « Faascht » entre Garnich et Steinfort et l’« Aire de Service et Schultzbësch » à Capellen.

Le COPIL est composé de représentants de différentes structures, dont entre autres les 15 communes-membres du COPIL, l’Administration de la Nature et des Forêts, l’Administration de la Gestion de l’Eau, SICONA, Natur&Ëmwelt etc.

Les forêts couvrent 82% de la surface totale de ces 6 zones Natura 2000. La majorité de ces forêts est constituée de forêts feuillues, notamment la hêtraie à mélique et aspérule. Parmi les autres habitats typiques du COPIL figurent les grottes naturelles (« Mamerlayen »), les sources pétrifiantes très sensibles, les forêts alluviales résiduelles et les anciennes forêts de chênes. Par ailleurs, de nombreux cours d’eau caractérisent les zones Natura 2000. A part ces habitats sensibles, ces zones Natura 2000 sont habitées par diverses espèces animales emblématiques, dont différentes espèces de chauves-souris, comme le Murin de Bechstein ou le Grand murin, le Castor d’Europe, le Grand cuivré, le Martin pêcheur, le Pic noir, le Grand-Duc d’Europe et le Chat sauvage.

Administration de la Nature et des Forêts

1, rue du village
L-7473 Mersch (Schoenfels)
T.: 24756-672
Email 
natura2000.lu

Aller au contenu principal