Säit 2001 ass d’Gemeng Member vum Gewässervertrag Attert. Et geet drëm fir eis Gewässer am Anzuchsgebitt vun der Attert besser ze schützen. D’Waasserhaus ass d’asbl déi sech em dëse Gewässervertrag bekëmmert. Sie huet hire Sëtz an der Infostuff zu Réiden an do kennt dir Iech och zu folgende Beräicher berode loossen :

  • Drénkwaasserq​ualitéit a Reewaassergestioun
  • Blummewisen a Naturgäertkonzepter​​
  • Gestioun vun de Gewässer & Planungen
  • Pädagogesch Aktivitéiten (Féierungen, Excursiounen, Kraiderwanderungen)
  • Themeweeër

 

43, Grand-Rue
L-8510 Redange/Attert
T.: 26 62 08 08
Email
Site internet

Depuis 2​001, la commune est membre du contrat de rivière Attert. Celui-ci s’est fixé comme but de mieux protéger les cours d’eau dans le bassin versant de l’Attert. La Maison de l’Eau est l’asbl qui s’occupe de ce contrat de rivière. Elle a ses bureaux à la Infostuff à Redange et c’est là qu’elle peut vous conseiller dans les domaines suivants :

  • Qualité de l’eau potable et gestion de l’eau pluviale
  • Prairies fleuries et concepts de jardins naturels
  • Gestion des cours d’eau et planification de projets d’aménagement
  • Activités pédagogiques (visites guidées & excursions e.a. sur les herbes sauvages)
  • Sentiers thématiques

 

Aller au contenu principal