Information archivée
Date de publication: 4 novembre, 2022

Informatiounsversammlung: eisen Duerfkär zu Bëschdref – Fortgang a Gestaltung vun der Revalorisatioun

4 Nov 2022 | Archive

Am Kader vun der Biergerbedeelegung hunn Matbierger*innen vun der Gemeng Helperknapp bei verschiddene Phasë vum Projet „Zesummen e flotten Duerfkär schafen“ matgemaach.

Wärend dësen Etappen, haten d’Awunner d’Méiglechkeet bei enger Ëmfro a Workshoppen deelzehuelen, bei deene Si hir Iddie fir d’Revalorisatioun vun engem neien Duerfkär zu Bëschdref konnte proposéieren a weider ausbauen.
No dem Startschoss vum Projet am Abrëll 2022, invitéiert de Gemengerot, esouwéi de LEADER Lëtzebuerg West Iech häerzlech op eng Informatiounsversammlung,

den 10. November um 19 Auer am Gebai „Scheier“ op 1, Helperwee L-7418 Buschdorf

Am Laf vun dësem Owend kritt Dir en Iwwerbléck iwwer déi verschidde Projeten an Iddien, déi wärend de Workshoppen ausgeschafft goufen, e konkret Konzept fi r den Ëmbau vum Gebai „Ponts
& Chaussées“, esou wéi och déi eenzel Ännerungen, déi betreffend dem Park gefrot gi fir am PAG unzepassen, virgestallt.

Dir hutt d’Méiglechkeet, perséinlech un dësem Owend deelzehuelen! Aus organisatoresche Grënn géife mir Iech bieden Iech am Viraus iwwer d’Emailadress commune@helperknapp.lu unzemellen.

D’Versammlung ass op Lëtzebuergesch. No der Reunioun kënnen interesséiert Bierger an enger schrëftlecher Zesummefaassung op Franséisch, Däitsch an Englesch alles noliesen, wat deen
Owend beschwat gouf.

De Gemengerot vun der Gemeng Helperknapp souwéi d’Responable vu LEADER Lëtzebuerg West soen Iech elo schonns villmools Merci fi r Är Disponibilitéit an Ärt Engagement fi r Är Gemeng.

Mir géifen eis freeën, Iech op dësem Owend begréissen ze kënnen.


Lors de la participation citoyenne, les habitants de la commune Helperknapp ont participé à plusieurs phases du projet « Développons ensemble le noyau de Buschdorf ».

Au cours de ces étapes, un sondage et des workshops ont eu lieu pour permettre aux citoyens de proposer et élaborer leurs idées pour la revalorisation d’un nouveau centre du village à Buschdorf.
Par suite du lancement du projet en avril 2022, le conseil communal de la Commune Helperknapp et le LEADER Lëtzebuerg West vous invitent cordialement à une soirée d’information,

le 10 novembre à 19h00 dans le bâtiment « Scheier » à 1, Helperwee L-7418 Buschdorf

Au cours de cette soirée, les différents projets et idées élaborés lors des workshops, un concept concret retenu pour le bâtiment « Ponts & Chaussées », ainsi que les demandes d’adaptations pour
le PAG concernant le parc, seront présentés.

Pour assister à la réunion d’information en langue luxembourgeoise, nous vous prions, pour des raisons organisationnelles, de vous inscrire via l’adresse commune@helperknapp.lu.

Des rapports récapitulatifs en français, allemand et anglais seront rédigés à l’issue de la soirée.

Le conseil communal de la Commune Helperknapp ainsi que les responsables du LEADER Lëtzebuerg West vous remercient d’ores et déjà de votre disponibilité et pour votre engagement en faveur de la commune et de notre nouveau centre de Buschdorf.

Nous serions ravis de pouvoir vous accueillir lors de cette soirée.

Share to: [social_warfare]

Des articles de la même catégorie

Aller au contenu principal