Information archivée
Date de publication: 21 March, 2021

Eng séiss Spend fir „Stëmm vun der Strooss“

21 Mar 2021 | Archive

Gidd Dir och no all deene Feierdeeg dene ville Séissigkeeten net méi meeschter ?

Héi zu Lëtzebuerg gëtt och vill Leit, deenen et net esou gutt geet, an déi sech iwer e puer Schneekegkeete freeë géifen, fir hinnen och eng Freed ze maachen. Esou stong et um Flyer, den d’Elterevereenegung aus der Gemeng Helperknapp dest Joer zur Spendenaktioun opgeruff hat, an och trotz Corona e vollen Erfolleg war.

Den 11. an 12. März stungen an all Schoulgebäi vun der Gemeng Helperknapp eng grouss Këscht, wou d’Schoulkanner hir Séissegkeeten, déi si zevill haaten, konnten do dra leeën. Deser Deeg war et dann esou wäit, wou di gesammelt Saachen beim Festsall an der Koll zu Brouch vun der lokaler Elterevereenegung mat hirem President Luc Scholtes un den Här Marc Balthasar, Vertrieder vun der Vereenegung „Stëmm vun der Strooss“ konnten iwerreecht gin. Mat engem grousse Merci fir di konstruktiv Bereetschaft  vun alle Kanner an Zesummenarbecht mat der Elterevereenegung, der Gemeng mam Schoulpersonal huet den Marc Balthasar dess bedeitend Spend a Form vu sechs gefëllte Këschten, Séissegkeeten entgéintgeholl an duerno d’Aktivitéiten vun der „ Stëmm vun der Strooss“ kurz virgestallt, déi sech haaptsächlich drëm bemeiht, dene Leit, denen et nit esou gutt geet, ze ënnerstëtzen an hinnen och eng kleng Freed ze maachen.

www.stemm.lu

© (FOTO: CHAREL REISER)

Share to: [social_warfare]

Des articles de la même catégorie

Eau: Déclenchement d’une phase de vigilance

Eau: Déclenchement d’une phase de vigilance

Situation précaire au niveau de l’approvisionnement en eau potable

En raison des conditions météorologiques des derniers jours et des prévisions pour les jours à venir, le ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable (MECDD) et l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) font un appel à la population pour limiter dans la mesure du possible la consommation d’eau potable et pour en éviter tout gaspillage. Même si nombre de communes disposent encore de ressources suffisantes, un appel général à l’économie d’eau potable s’impose néanmoins en vue d’une préservation maximale des ressources disponibles.

read more
Rectificatif – Lignes 271, 431, 435, 508

Rectificatif – Lignes 271, 431, 435, 508

En raison de l’organisation des festivités à l’occasion de la Fête Nationale dans la rue de Hollenfels à Tuntange certains arrêts ne seront pas déservis du mercredi 22 juin 2022, 10h00 au vendredi 24 juin 2022, 10h00.
* Plus d’informations sur notre site *

read more