Fête nationale | Nationalfeierdag 2021

Les habitants de la commune sont cordialement invités à participer aux festivités de la Fête Nationale le mardi 22 juin à Boevange/Attert au Centre Lëtschert.

Programme du 22 Juin 2021:

20.00: Mot de bienvenue du Bourgmestre, Monsieur Frank CONRAD

20.15: Concert de la «Musek Gemeng Helperknapp»

Les places assises étant limitées à 100, nous vous prions de vous inscrire par email à commune@helperknapp.lu ou par téléphone au 28 80 40 -1 jusqu’au 18 juin au plus tard. Une confirmation vous sera envoyée avec les modalités du déroulement. Merci de ramener la confirmation lors de l’évènement.

L’administration communale vous rappelle que les mesures sanitaires en vigueur lors de l’évènement seront à respecter.

Nous vous invitons à hisser votre drapeau afin de célébrer notre Fête Nationale.

La commune Helperknapp


 

D‘Awunner vun der Gemeng sinn häerzlech agelueden un de Feierlechkeete vum Nationalfeierdag deelzehuelen, dënschdes den 22. Juni am Centre Lëtschert zu Béiwen/Atert.

Programm vum 22. Juni 2021:

20.00: Begréissung duerch den Buergermeeschter, Frank CONRAD

20.15: Concert vun der «Musek Gemeng Helperknapp»

Umelle musst Dir Iech per Email op commune@helperknapp.lu oder per Telefon um 28 80 40 -1  bis den 18. Juni. D’Sëtzplaze sinn op 100 limitéiert. Eng Confirmatioun mat de Modalitéite vum Oflaf, déi dir matbrenge musst, gëtt Iech gescheckt.

D’Gemeng erënnert Iech och dorunner, dass déi aktuell sanitär Mesuren ze respektéiere sinn.

Mir invitéieren Iech, fir äre Fändel fir eisen Nationalfeierdag auszehänken.

Gemeng Helperknapp

Date

22 juin 2021
Expiré!

Heure

20:00 - 22:00

Lieu

Veräinsbau an der Koll | Brouch
An der Koll, Brouch

Veräinsbau an der Koll

Administration Communale Helperknapp

Organisateur

Administration Communale Helperknapp
Téléphone
288040-1
Email
commune@helperknapp.lu
Site Web
http://www.helperknapp.lu

Autres organisateurs

Männerchouer Béiwen/Atert
QR Code
Aller au contenu principal