Ecole Buschdorf “A Kanesch”

Adresse:

am Moul no 2
L-7418 Buschdorf
(croisement rues ‘am Moul’/’am Fuurt’)
Tél. : 28 80 40 – 735

​Ecole Brouch

Adresse:

route d’Arlon no 61a
L-7415 Brouch
Tél. : 28 80 40 – 720
Fax : 28 80 40 – 729

​Ecole Boevange

Adresse:

am Lëtschert
L-8711 Boevange/Attert
Tél. : 28 80 40 – 710
Fax : 28 80 40 – 719