#KLENGGROUSSBOTZ AN DER GEMENG HELPERKNAPP

1 Apr 2021 | Avis au public

#KLENGGROUSSBOTZ

an der GEMENG HELPERKNAPP

D’Gemeng Helperknapp proposéiert och dëst Joer am Laf vum Mount Abrëll eng “kleng Botz” an eiser Gemeng. Falls Dir wëllt ären Deel dozou bäidroen an um
Spadséierwee Dreck asammele wëllt, kënnt Dir dësen an d’Poubellen op folgende Sammelstellen geheien:

Béiwen-Attert: Centre Lëtschert / al Gemeng Béiwen
Bëschdref: Bussarrêt “Määschhaff”
Bruch: Kierch Bruch
Gréiweknapp: Busarrêt Riesenhaff
Fënsterdall: Wäschbuer
Téinten: Veräinsbau
Huelmes: Schoul
Buer: Busarrêt “Kapell”
Aansebuerg: Busarrêt “Kapell”
Mariendall: Busarrêt

Wann Dir den agesammelten Dreck bei enger ëffentlecher Poubelle ofstellt, da sot eis w.e.g. per Mail op commune@helperknapp.lu oder per Telefon um 28 80 40-1
Bescheed. Eise Service Technique këmmert sech dann drëms.

> Déi bekannt sanitär Rekommandatioune sinn natierlech weiderhin ze respektéieren. <

MERCI fir Ären Asaz!

#KLENGGROUSSBOTZ

dans la COMMUNE HELPERKNAPP

La commune Helperknapp vous propose pendant le mois d’avril une action «kleng Botz» au territoire de la commune. Si vous souhaitez participer au nettoyage lors
de vos promenades, vous pouvez déposer les déchets ramassés dans les poubelles aux point de collectes repris ci-dessus.
Au cas où vous déposeriez les déchets près d’une poubelle publique, merci de bien vouloir nous informer, soit par mail à commune@helperknapp.lu ou par téléphone
au 28 80 40-1, ceci afin que nos services puissent enlever les déchets collectés.

> Les recommandations sanitaires actuelles en vigueur sont à respecter. <

MERCI pour votre engagement!

Share to:

Des articles de la même catégorie